Резултати од проектот

Модел на поддршка за адаптација на странски студенти

1. Подготовка на модул за поддршка на странски студенти. Модулот ќе се заснова на извештаите составени од податоците на трите фокус групи и потребите, предизвиците, проблемите, очекувањата и добрите практики на универзитетите, националните и странските студенти. Би биле вклучени примери за да се илустрираат наодите. Фокусните групи ќе се соберат во секоја од земјите-партнери и ќе се состојат од 20 учесници. Секој партнер би подготвил извештај за добрите практики во својата земја.

Водич за универзитетскиот персонал што работи со странски студенти

2. Прирачник „Што треба и што не треба“ за академскиот кадар кој работи со странски студенти. Подготовката на прирачникот ќе биде поделена на делови. Прво, според резултатите од фокус групите, ќе бидат подготвени анкети за административниот персонал од универзитетите. Целта на прашалникот ќе биде да ги дефинира темите и проблемите што треба да бидат опфатени во прирачникот. Потоа ќе се подготви структурата на целиот водич и секој партнер ќе има задача да развие делови од него и да подготви соодветни графики и материјали. Последниот чекор ќе биде лекторирање, уредување и дисеминација на книгата на национално ниво. Прирачникот ќе биде достапен на англиски, полски, португалски, грчки, шпански и македонски јазик.

Водич за странски студенти

3. Водич за странските студенти заснован на добрите практики во претходните активности и состаноците со целната група. Неговата цел е да им помогне на студентите што доаѓаат земјите во разбирањето на културните разлики и да предложи како да се справат со нив. Би бил подготвен на англиски јазик, дополнет со инфо-графика и достапен на Интернет. Подготовката на упатството ќе биде поделена на фази и ќе започне со дефинирање на темите и проблемите што треба да се опишат.

Интерактивни материјали – едуграфика

4. Интерактивни материјали: едуграфика за универзитетски студенти и вработени. Интерактивната графика поставена на веб-страницата на проектот ќе биде дополнителен материјал на водичите. Визуелна презентација на корисни информации за студентите и универзитетскиот персонал ќе ја зголеми функционалноста на развиените материјали, поради можноста за гледање на едуграфик на мобилни уреди.

Skip to content