Αποτελέσματα έργου

Μοντέλο υποστήριξης για την προσαρμογή των διεθνών φοιτητών

1. Προετοιμασία της σύνθετης ενότητας για την υποστήριξη ξένων φοιτητών. Η ενότητα θα βασίζεται στις εκθέσεις που συντίθενται από τα δεδομένα των τριών ομάδων εστίασης και τις ανάγκες, τις προκλήσεις, τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τις καλές πρακτικές των πανεπιστημίων, των εθνικών και διεθνών φοιτητών. Θα συμπεριληφθούν παραδείγματα για την απεικόνιση των ευρημάτων. Οι ομάδες εστίασης θα συγκεντρωθούν σε κάθε χώρα των εταίρων και θα αποτελούνται από 20 συμμετέχοντες. Κάθε εταίρος θα προετοιμάσει την αναφορά καλών πρακτικών στη χώρα του.

Βιβλίο οδηγιών “Do’s and dont’s” για προσωπικό πανεπιστημίου που συνεργάζεται με διεθνείς φοιτητές

2. Εγχειρίδιο "Do's and dont's" για το ακαδημαϊκό προσωπικό που συνεργάζεται με ξένους φοιτητές. Η προετοιμασία του εγχειριδίου θα χωριστεί σε μέρη. Πρώτον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης, θα ετοιμαστούν έρευνες για το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Στόχος του ερωτηματολογίου θα είναι να καθορίσει τα θέματα και τα προβλήματα που πρέπει να καλυφθούν στο βιβλίο. Στη συνέχεια, θα προετοιμαστεί η δομή ολόκληρου του οδηγού και θα ανατεθεί σε κάθε συνεργάτη να αναπτύξει τμήματα αυτού και να προετοιμάσει κατάλληλα γραφικά και υλικά. Το τελικό βήμα θα είναι η διόρθωση, επεξεργασία και διάδοση του βιβλίου σε εθνικό επίπεδο. Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Μακεδονικά.

Οδηγός καλωσορίσματος για διεθνείς φοιτητές

3. Οδηγός καλωσορίσματος για τους ξένους μαθητές με βάση τις καλές πρακτικές που περιγράφονται στις προηγούμενες δραστηριότητες και τη συνάντηση με την ομάδα-στόχο. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους εισερχόμενους μαθητές να κατανοήσουν τις πολιτιστικές διαφορές και να προτείνει πώς να τις αντιμετωπίσουν. Θα ετοιμαστεί στα Αγγλικά, θα συμπληρωθεί με γραφήματα με πληροφορίες και θα είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Η προετοιμασία του οδηγού θα χωριστεί σε στάδια και θα ξεκινήσει με τον καθορισμό των θεμάτων και των προβλημάτων που θα περιγραφούν.

Μοιραστείτε την ιστορία σας! - περιγράψτε την εμπειρία σας μέσω της έρευνας Google

Διαδραστικό υλικό: Γραφικά και λειτουργικότητα των διαδραστικών υλικών

4. Διαδραστικό υλικό: edugraphics για φοιτητές και εργαζομένους πανεπιστημίου. Τα διαδραστικά γραφικά που τοποθετούνται στον ιστότοπο του έργου, θα είναι ένα συμπληρωματικό υλικό για τους οδηγούς. Η οπτική παρουσίαση χρήσιμων πληροφοριών για φοιτητές και προσωπικό του πανεπιστημίου θα αυξήσει τη λειτουργικότητα του ανεπτυγμένου υλικού, λόγω της δυνατότητας προβολής του edugraphics σε κινητές συσκευές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο